skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Layout appropriateness: A metric for evaluating user interface widget layout

Sears, A

IEEE Transactions on Software Engineering, Jul 1993, Vol.19(7), pp.707-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.238571

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...