skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Class Point: An Approach for the Size Estimation of Object-Oriented Systems

Costagliola, Gennaro ; Ferrucci, Filomena ; Tortora, Genoveffa ; Vitiello, Giuliana

IEEE Transactions on Software Engineering, Jan 2005, Vol.31(1), pp.52-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2005.5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...