skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lead Content of Sindoor, a Hindu Religious Powder and Cosmetic: New Jersey and India, 2014–2015

Shah, Manthan ; Shendell, Derek ; Strickland, Pamela ; Bogden, John ; Kemp, Francis ; Halperin, William

American Journal of Public Health, Oct 2017, pp.1630-1632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00900036 ; DOI: 10.2105/AJPH.2017.303931

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...