skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Empirical assessment of the accuracy of an interoperability prediction language

Ullberg, Johan ; Johnson, Pontus

Information Systems Frontiers, Aug 2017, Vol.19(4), pp.819-833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13873326 ; DOI: 10.1007/s10796-016-9630-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...