skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Differences in soil biological activity by terrain types at the sub-field scale in central Iowa US

Kaleita, Amy ; Schott, Linda ; Hargreaves, Sarah ; Hofmockel, Kirsten

PLoS One, Jul 2017, Vol.12(7), p.e0180596 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0180596

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...