skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Racial/Ethnic Disproportionality in Psychiatric Diagnoses and Treatment in a Sample of Serious Juvenile Offenders

Baglivio, Michael ; Wolff, Kevin ; Piquero, Alex ; Greenwald, Mark ; Epps, Nathan

Journal of Youth and Adolescence, Jul 2017, Vol.46(7), pp.1424-1451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0573-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...