skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hey Ho Let's go, Rock Gaúcho: Análise da gestão da banda Tequila Baby

Pereira Pinheiro, Cristiano ; Barth, Mauricio ; Schosler, Aline

Revista Gestão Organizacional, Sep-Dec 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19836635

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...