skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identifying artemisinin resistance from parasite clearance half-life data with a simple Shiny web application

Lubell, Yoel ; Dondorp, Arjen ; Fieldman, Tom ; Tun, Kyaw ; Celhay, Olivier ; Saralamba, Sompob ; White, Lisa

PLoS One, May 2017, Vol.12(5), p.e0177840 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0177840

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...