skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Functional constraints on adaptive evolution of protein ubiquitination sites

Lu, Liang ; Li, Yang ; Liu, Zhongyang ; Liang, Fengji ; Guo, Feifei ; Yang, Shuai ; Wang, Dan ; He, Yangzhige ; Xiong, Jianghui ; Li, Dong ; He, Fuchu

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jan 2017, p.39949 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep39949

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...