skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biogeography and Adaptive evolution of Streptomyces Strains from saline environments

Zhao, Fei ; Qin, Yu-Hua ; Zheng, Xin ; Zhao, Hong-Wei ; Chai, Dong-Yan ; Li, Wei ; Pu, Ming-Xiang ; Zuo, Xing-Sheng ; Qian, Wen ; Ni, Ping ; Zhang, Yong ; Mei, Han ; He, Song-Tao

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Sep 2016, p.32718 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep32718

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...