skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Market Building through Regional Integration Agreements : The EU and the ASEAN Way

Orcalli, Gabriele

Journal of Economic Integration, Mar 2017, Vol.32(1), pp.160-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225651X ; DOI: 10.11130/jei.2017.32.1.160

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...