skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Caracterización de las problemáticas de la cadena de abastecimiento

García Cáceres, Rafael ; García Cáceres, Rafael

Dyna, 2016, Vol.83(198), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00127353 ; E-ISSN: 23462183

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...