skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Análise Juseconômica da Imunidade Tributária Musical: O Caso do E-Music no Brasil/Law and Economic Analysis of Musical Tax Immunity: The Case of E-Music in Brazil

Bomtempo, Eugenio ; Valadão, Marcos

Economic Analysis of Law Review, Jul-Dec 2016, pp.679-713 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 21780587

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...