skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Al Effects of Co-Free and V-Containing High-Entropy Alloys

Xia, Songqin ; Yang, Xiao ; Chen, Mingbiao ; Yang, Tengfei ; Zhang, Yong

Metals, 2017, p.18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20754701 ; DOI: 10.3390/met7010018

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...