skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of pH on methylene blue transient states and kinetics and bacteria photoinactivation

Chen, Jie ; Cesario, Thomas C ; Rentzepis, Peter M

The journal of physical chemistry. A, 07 April 2011, Vol.115(13), pp.2702-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5215 ; PMID: 21391692 Version:1 ; DOI: 10.1021/jp110215g

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...