skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Natural Cellulose Nanofibers As Sustainable Enhancers in Construction Cement

Jiao, Li ; Su, Ming ; Liao, Chen ; Wang, Yuangang ; Zhu, Hongli ; Dai, Hongqi

PLoS One, Dec 2016, Vol.11(12), p.e0168422 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0168422

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...