skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Aligning end-to-end seafood supply through a series of markets

Engelseth, Per

International Journal of Production Economics, Mar 2016, Vol.173, p.99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...