skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GPU-Accelerated Foreground Segmentation and Labeling for Real-Time Video Surveillance

Song, Wei ; Tian, Yifei ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun ; Wang, Wei ; Zhang, Weiqiang

Sustainability, 2016, Vol.8(10), p.916 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su8100916

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...