skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Role of Forensic Auditing in an Asset Laundering Case in Santiago de Cali

Grajales-Quintero, Jhonny ; Grajales-Quintero, Jhonny

Cuadernos de Contabilidad, 2015, Vol.16(42)

ISSN: 01231472

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...