skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The finer points of lying online: E-mail versus pen and paper

Naquin, Charles ; Kurtzberg, Terri ; Belkin, Liuba

Journal of Applied Psychology, Mar 2010, Vol.95(2), p.387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219010 ; E-ISSN: 19391854 ; DOI: 10.1037/a0018627

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...