skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Examining the Protective Effect of Ethnic Identity on Drug Attitudes and Use Among a Diverse Youth Population

Zapolski, Tamika ; Fisher, Sycarah ; Banks, Devin ; Hensel, Devon ; Barnes-Najor, Jessica

Journal of Youth and Adolescence, Aug 2017, Vol.46(8), pp.1702-1715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472891 ; E-ISSN: 15736601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0605-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...