skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"DEFINING WHAT WE DO-ALL OVER AGAIN": OCCUPATIONAL IDENTITY, TECHNOLOGICAL CHANGE, AND THE LIBRARIAN/INTERNET-SEARCH RELATIONSHIP

Nelson, Andrew ; Irwin, Jennifer

Academy of Management Journal, Jun 2014, Vol.57(3), p.892 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00014273

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...