skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TEORIJSKA KONCEPTUALIZACIJA KOLEKTIVNIH SJECANJA U SOCIOLOGIJI I SRODNIM DRUSTVENIM ZNANOSTIMA

Bencic, Andriana

Drustvena Istrazivanja, 2016, Vol.25(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13300288 ; E-ISSN: 18486096 ; DOI: 10.5559/di.25.1.01

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...