skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Role of Gender, Class, and Religion in Biracial Americans' Racial Labeling Decisions

Davenport, Lauren

American Sociological Review, Feb 2016, Vol.81(1), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; E-ISSN: 19398271 ; DOI: 10.1177/0003122415623286

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...