skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

(Un)used and (un)usable? The role of indicators in local decision-making. A Brazilian case study

Maiello, Antonella ; Britto, Ana ; Mello, Yasmim ; Barbosa, Paula

Futures, Nov 2015, p.80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00163287 ; E-ISSN: 18736378

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...