skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sub-Millimeter-Wave 10 dB Directional Coupler Based on Micromachining Technique

Liu, Shuang ; Hu, Jiang ; Zhang, Yong ; Liu, Yupeng ; Ren, Tianhao ; Xu, Ruimin ; Xue, Quan

International Journal of Antennas and Propagation, 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16875869 ; E-ISSN: 16875877 ; DOI: 10.1155/2015/940212

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...