skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using Social Media for Actionable Disease Surveillance and Outbreak Management: A Systematic Literature Review

Charles-Smith, Lauren ; Reynolds, Tera ; Cameron, Mark ; Conway, Mike ; Lau, Eric ; Olsen, Jennifer ; Pavlin, Julie ; Shigematsu, Mika ; Streichert, Laura ; Suda, Katie ; Corley, Courtney

PLoS One, Vol.10(10), p.e0139701 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0139701

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...