skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Separation and characterization of phenolic compounds and triterpenoid saponins in licorice (Glycyrrhiza uralensis) using mobile phase-dependent reversed-phasexreversed-phase comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupled with mass spectrometry

Qiao, Xue ; Song, Wei ; Ji, Shuai ; Wang, Qi ; Guo, De-An ; Ye, Min

Journal of Chromatography A, July 10, 2015, Vol.1402, p.36(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...