skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Correction: Interactions of Isophorone Derivatives with DNA: Spectroscopic Studies

Deiana, Marco ; Matczyszyn, Katarzyna ; Massin, Julien ; Olesiak-Banska, Joanna ; Andraud, Chantal ; Samoc, Marek

PLoS One, Jul 2015, Vol.10(7), p.e0133814 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0133814

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...