skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Current expertise location by exploiting the dynamics of knowledge

Nozicka, Josef

Journal of Systems Integration, 2012, pp.40-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 18042724

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...