skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characteristics of Spontaneous Square-Wave Jerks in the Healthy Macaque Monkey during Visual Fixation

Costela, Francisco ; Otero-Millan, Jorge ; Mccamy, Michael ; Macknik, Stephen ; Di Stasi, Leandro ; Rieiro, Héctor ; Leigh, John ; Troncoso, Xoana ; Martinez-Conde, Susana

PLoS One, Jun 2015, p.e0126485 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0126485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...