skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The reputation effect: A case study of credit contracts in transition countries

Lionel Artige ; Rosella Nicolini

International Journal of Finance & Banking Studies, 01 March 2015, Vol.4(1), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2147-4486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...