skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Concurrent Exposure to Arsenic and Fluoride from Drinking Water in Chihuahua, Mexico

González-Horta, Carmen ; Ballinas-Casarrubias, Lourdes ; Sánchez-Ramírez, Blanca ; Ishida, María C ; Barrera-Hernández, Angel ; Gutiérrez-Torres, Daniela ; Zacarias, Olga L ; Saunders, R. Jesse ; Drobná, Zuzana ; Mendez, Michelle A ; García-Vargas, Gonzalo ; Loomis, Dana ; Stýblo, Miroslav ; Del Razo, Luz M; Naidu, Ravi (editor) ; Mahmudur Rahman, Mohammad (editor)

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, Vol.12(5), p.4587-4601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph120504587 ; PMCID: 4454927 ; PMID: 25918912

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...