skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A qualitative study of the cultural appropriateness of the Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-IV) in South Africa.(Report)

Sharp, Carla ; Skinner, Donald ; Serekoane, Motsaathebe ; Ross, Michael W.

Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, August, 2011, Vol.46(8), p.743(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-7954

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...