skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antibiotic consumption and the role of dispensing physicians

Filippini, M ; Heimsch, F ; Masiero, G

Regional Science and Urban Economics, Nov 2014, Vol.49, p.242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01660462 ; E-ISSN: 18792308

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...