skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MANAGING DIGITAL MONEY

Dodgson, Mark ; Gann, David ; Wladawsky-Berger, Irving ; Sultan, Naveed ; George, Gerard

Academy of Management Journal, Apr 2015, Vol.58(2), p.325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00014273

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...