skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

QMachine: commodity supercomputing in web browsers

Wilkinson, Sean ; Almeida, Jonas

BMC Bioinformatics, 2014, Vol.15, p.176 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-15-176

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...