skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Capas de disco da gravadora Continental nos anos 1970: música popular e experimentalismo visual1/Album covers of Continental label in the 70's: popular music and visual experimentalism

Vargas, Herom

Revista FAMECOS, 2013, Vol.20(2), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14150549 ; E-ISSN: 19803729

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...