skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

COMO ESTUDAR A EMOÇÃO MUSICAL? PROPOSTAS METODOLÓGICAS A PARTIR DE PESQUISA JUNTO AOS CIGANOS DA TRANSILVÂNIA (ROMÊNIA)/COMO ESTUDAR A EMOÇÃO MUSICAL? PROPOSTAS METODOLÓGICAS A PARTIR DE PESQUISA JUNTO AOS CIGANOS DA TRANSILVÂNIA (ROMÊNIA)/HOW TO STUDY MUSICAL EMOTION? METHODOLOGICAL PROPOSALS FROM A RESEARCH ON THE GYPSIES OF TRANSYLVANIA (ROMANIA)

Baraldi, Filippo

Sociologia & Antropologia, Dec 2016, Vol.6(3), pp.699-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22367527 ; E-ISSN: 22383875 ; DOI: 10.1590/2238-387520l6v636

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...