skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Energy efficient multi-channel media access control for dense wireless ad hoc and sensor networks

Won, Myounggyu ; Yang, Chen ; Zhou, Wei ; Stoleru, Radu

Wireless Networks, Oct 2013, pp.1537-1551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10220038 ; E-ISSN: 15728196 ; DOI: 10.1007/s11276-013-0549-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...