skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Game On, Science - How Video Game Technology May Help Biologists Tackle Visualization Challenges

Lv, Zhihan ; Tek, Alex ; Empereur-Mot, Charly ; Chavent, Matthieu ; Baaden, Marc

PLoS One, Mar 2013, p.e57990 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0057990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...