skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparative Metagenomics of Toxic Freshwater Cyanobacteria Bloom Communities on Two Continents

Steffen, Morgan ; Zhou, Li ; Effler, T ; Hauser, Loren ; Boyer, Gregory ; Wilhelm, Steven

PLoS One, Aug 2012, Vol.7(8), p.e44002 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...