skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NMR Derived Model of GTPase Effector Domain (GED) Self Association: Relevance to Dynamin Assembly

Chakraborty, Swagata ; Pratihar, Supriya ; Hosur, Ramakrishna

PLoS One, Jan 2012, p.e30109 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0030109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...