skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distribution and Pharmacokinetics of Methamphetamine in the Human Body: Clinical Implications

Volkow, Nora ; Fowler, Joanna ; Gene-Jack, Wang ; Shumay, Elena ; Telang, Frank ; Thanos, Peter ; Alexoff, David

PLoS One, Dec 2010, Vol.5(12), p.e15269 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0015269

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...