skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GeneDistiller—Distilling Candidate Genes from Linkage Intervals (GeneDistiller)

Seelow, Dominik ; Schwarz, Jana Marie ; Schuelke, Markus; Awadalla, Philip (Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(12), p.e3874 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0003874

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...