skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efecto de Maytenus macrocarpa "Chuchuhuasi" en el sistema reproductor masculino del ratón (Mus musculus)/Effect of Maytenus macrocarpa "Chuchuhuasi" in the male system reproductive of mouse (Mus musculus)

Acosta, Láyonal ; Vásquez, Jonathan ; Núñez, Víctor ; Pino, José ; Shiga, Betty

Revista Peruana de Biologia, Mar 2014, pp.223-226

ISSN: 15610837 ; E-ISSN: 17279933

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...