skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Practice Variation, Bias, and Experiential Learning in Cesarean Delivery: A Data-Based System Dynamics Approach

Ghaffarzadegan, Navid ; Epstein, Andrew J. ; Martin, Erika G.

Health Services Research, Apr 2013, Vol.48(2pt2), pp.713-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12040

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...