skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural and Functional Studies on the Interaction of GspC and GspD in the Type II Secretion System

Korotkov, Konstantin ; Johnson, Tanya ; Jobling, Michael ; Pruneda, Jonathan ; Pardon, Els ; Héroux, Annie ; Turley, Stewart ; Steyaert, Jan ; Holmes, Randall ; Sandkvist, Maria ; Hol, Wim

PLoS Pathogens, Sep 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15537366 ; E-ISSN: 15537374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1002228

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...