skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Configural Theory of Team Processes: Accounting for the Structure of Taskwork and Teamwork

Crawford, Eean ; Lepine, Jeffery

Academy of Management. The Academy of Management Review, Jan 2013, Vol.38(1), pp.32-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03637425

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...