skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Capturing hearts and minds: The influence of relational identification with the leader on followers' mobilization and cardiovascular reactivity

Slater, Matthew ; Turner, Martin ; Evans, Andrew ; Jones, Marc

Leadership Quarterly, Jun 2018, p.379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10489843 ; E-ISSN: 18733409

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...